Privacy statement

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

INDUS – Actieve Hulpverlening respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Met dit privacy statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?
Wij krijgen gegevens rechtstreeks van de betrokkenen. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
• Een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte     
   werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
•Aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die de Wet ons oplegt
•Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheer procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina.

Gebruik van cookies op website
Wij maken gebruik van bezoekersstatistieken van onze web omgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft of indien dit op grond van de Wet is toegestaan en noodzakelijk is.

U heeft het recht op het volgende:
•Inzage van uw gegevens
•Rectificatie indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt
•Gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent.

Vragen
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarom wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres erik@indus-actievehulpverlening.nl

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan
Erik @indus-actievehulpverlening.nl

Wijziging
Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.